Mevla Mı? Belâ mı?
kuşlardan ne haber vardır?
 • şol nice hikâyenün kahrmanu lâedri beg nam çelebi kimdür? https://t.co/cbdYbrB7v4 https://t.co/a2tfWvX4Um

  12:08 PM Jul 17

 • 15 temmuz... Nice guzel insanlarımızı kaybettik. Allah şehitlerin makamını cennet eylesin. Ailelerine sabır versin. https://t.co/wL3zIGOGwi

  01:15 PM Jul 15

 • vefatınun sene-i devriyesinde merhûm abdurrahim karakoç. (7 haziran 2012). #abdurrahimkarakoc https://t.co/5e2TE23G8y

  01:22 PM Jun 07

 • türk musîkisü üstadlarından tanbûrî cemil begdür ki her sazı çalmağda maharetlü, musîkîde fehâmetlü ... ->… https://t.co/c6Y4WzKkOA

  09:01 AM May 12

 • susyal mecrâ çerisü vü ğam çarkı. https://t.co/73TAd3Xq6d

  09:43 AM May 07

 • vefatınun milâdi sene-i devriyesinde istanbul fethinün babası fâtih sultan mehmed hân. mekânu cennet olsun. . https://t.co/hZzMDWKB6U

  05:20 AM May 03

ressam
First complete the instagram's fields in the panel option (Social Key Tab)
Teba’ OL
lahmunusret2

lahm u nusret

lahm ü nusret

lahm u nusret

ol diyar-ı lahmın(et diyârının) sultanu, çeşme-i tuzun(tuz çeşmesinün) hakânu, cümle perhiz ü riyâzetün düşmânu, et san’atınınun aristo vü sinânı. ol kimesne esnâf-ı kassâbandan nusret nâm kassâbdur ki “saltbî” deyu lâkabiyle dahî ma’ruf ve meşhûrdur. bir acaîb âdemdür, et muhibbânıdur. cihân lahmı(eti) döğerek te’dib(edeblendirmek) vü terbiye iden başkasuna tesadüf itmemişdür. Eti evvelâ yüksekce bir zemîne koyub, evire çevire zevk ü ezvâk(zevkler) ile darb ider ki et dahî keyfiyle şarkı söylemeğe şuru’(başlar) ider. ete halinü suâl idecek olsan, keyfinden hicâb ider(utanır). Et ile ğavğasu bitüb sulh itdikde başlar kılıç nev’i bıçakla eti vezn itmeğe(doğramaya). Her kestiğinü kesüb kenare koyar ki her vezni failâtun bâbındadur. Ol et dahî bişüb hâzır oldık da tuzunı “çeşme-i tuz” hareketi ile ekler ki  temâşaya muhtac. Elin kaldırub göğe, parmakları ucından tuzı kolu üzre döker ki sihr ile eti efsûnladu sanırsınuz. Kendüsi hakkında söylenenlerü dahî “dedü” deyu rivâyet ider ki ol âdem nâdir tesâdüf idilen bir kimesnedür. kendüsi içre nice acaîb şey vardur ki ruy-i zemîne çıkmağ içün vaktinü beklemekdedür.

vesselâm

lâedri çelebi

seyyâh, edebiyyûn, mühendis, nakkâş ve sâir

devlet-i aliyye”

 

“vakta ki lâedri çelebi asırlar sonrasuna zemanu eğüb gitdü, temâşa idüb tahrîr eyledü.”

google+

linkedin

gıybet et