minyatur haber

lahm u nusret

10 Mar , 2017
Created by yeniceri_kahvesi

lahm u nusret ol diyar-ı lahmın(et diyârının) sultanu, çeşme-i tuzun(tuz çeşmesinün) hakânu, cümle perhiz ü riyâzetün düşmânu, et san’atınınun aristo vü sinânı. ol kimesne esnâf-ı kassâbandan nusret nâm kassâbdur ki “saltbî” deyu lâkabiyle dahî ma’ruf ve meşhûrdur. bir acaîb âdemdür, et muhibbânıdur. cihân lahmı(eti) döğerek te’dib(edeblendirmek) vü terbiye iden başkasuna tesadüf itmemişdür. Eti evvelâ yüksekce […]

Devamını Seyret

nokta-i kuvvet (power point) mesnevisi

5 Oca , 2017
Created by yeniceri_kahvesi

nokta-i kuvvet(power point) mesnevisi   kamu millet cem’ olundu lâedri hikâyet eyleye, bir ğarib sergüzeşti rivâyet eyleye. lâedri çelebi sözi sâz eyledü, ol efsâne içün nice hoş elfâz eyledü. bir vakte vâsıl oldu ki koca koca şirketler, cem’ olunub küçek otağlarda birer birer. virüb duvara tezyînlü ma’ruzâtı prujektlü aletle, kıldular mes’eleyi aşikâr nokta-i kuvvetle. uçuşdı havalarda […]

Devamını Seyret

mümtâz kahrmanlar sâni

4 Oca , 2017
Created by yeniceri_kahvesi

lâedri beğ’in sultan ile birlikde mümtâz kahrmanlara rastgeldiği ma’cerasu.

Devamını Seyret

makbûl ve maktûl con isnov paşa

20 May , 2016
Created by yeniceri_kahvesi

makbûl ve maktûl con isnov paşa taht ğavğalaru diyârında 7 krallığın maktûl sadr-ı azâmı, vintıfell’ün veli ni’met efendisü eddard stark’ın bir anluk hevesi neticesünde ğayr-ı meşru olarak tevellüd(doğma) itmişdür. isnov deyu ma’rûf(bilinmesi) olmasının sebebi kuzey’de tevellüd iden ğayr-i meşrû çocuk olmasından dolayıdur.  ailesünden heman herkes  izzetlü, nâmuslu ve şereflü olmak içün yaşamakdadırlar. ancak ecel celâlileri […]

Devamını Seyret

filaş

20 May , 2016
Created by yeniceri_kahvesi

filaş filâş nam mümtaz kahrman ki rûy-i zemînin en çabuk-pâ âdemidür. sür’at-ı ziyâ ona nisbetle topaldur.   polis teşkilâtunda adlî tıb içün me’mur bir simyacudır. âhesteliğü ile sâhib-i şöhret(şöhret sahibi) ve dahî ekseriyetle herşeye geç kalan bir ferddür. lâkin ol infilâk gicesünden ba’dehu, kendüye ziyâyı yâr vü yâran itmiş, tefekkürden dahî daha çabuk olması sebebiyle […]

Devamını Seyret